24.209 Transformator

Simuleringen viser hvordan vindingstallene i en transformator virker inn på spenningen som blir indusert i sekundærspolen.

Oppgave
a)  Studer hva som skjer når du endrer på antallet primærvindinger og sekundærvindinger. 

b)  Hvordan stiller du inn antall vindinger for å få størst mulig spenning ut fra sekundærspolen?

Nettressurser