11.202 Tilstandslikningen

I simuleringene kan du endre forskjellige parametere for en idealgass.

Oppgave
a) Hva skjer med volumet til gassen hvis du

  • • øker trykket
  • • øker farten til molekylene
  • • øker antall molekyler i gassen

b) Sett nå inn: partikler = 100 og hastighet = 100. Velg 5–10 forskjellige verdier for trykk og noter tilhørende verdier for volum. Legg punktene inn i kalkulatoren din slik at den tegner et pV-diagram. Hva slags kurve får du?

c) Kan du på bakgrunn av kurveformen si noe om sammenhengen mellom p og V?

Nettressurser