23.10

Tegn figur som viser partikkel og bane. Sett størrelsene rv og F på figuren. Dersom vi antar at bare magnetiske krefter virker, kan du bruke Newtons 2. lov på partikkelen der

ΣF= F m =qvB   og    a= v 2 /r

Sammenhengen mellom omløpstida T og den konstante banefarten i sirkelen er gitt ved

s=vT    der    s=2πr

Du får nå to likninger som du må løse med hensyn på T. Husk å forenkle/forkorte svaret så mye som mulig. 

Se på formelen du har funnet for omløpstida. Inneholder den farten eller noen størrelse som avhenger av farten?