20.13

a) Bevegelsesmengden finner du ved hjelp av uttrykket for relativistisk bevegelsesmengde på side 619.

b) Husk at fartene har motsatt fortegn.

c) Alle fotoner har farten c.
Fotonets bevegelsesmengde er gitt ved uttrykket nederst på side 624. Hvorfor kan det aldri bli null?

d) Ett foton kan ikke ha bevegelsesmengde null. Bevegelsesmengde er en vektorstørrelse. Hvor mange like store vektorer trenger vi for at summen skal bli null? Hvilken retning må vektorene ha i forhold til hverandre? 

e) Når et elektron og et positron kolliderer og to fotoner dannes, er den totale energien bevart. Fotonene får til sammen den energien elektronet og positronet hadde før kollisjonen. Siden de to fotonene må ha like stor bevegelsesmengde, har de også like stor energi, se side 624.

f) Elektronet og positronet har masse, det har ikke fotonet.