18.06

På side 541 er Balmerserien beskrevet. Det er spektrallinjene som oppstår ved energiovergangene til n = 2. Fra hvilket nivå får vi da spektrallinjen med den største bølgelengden (altså den minste frekvensen og dermed minste energien)?
Utregningene utfører du som i eksempel 18.2.
Opplysningene du trenger kan du hente i figuren.

Spektrallinjen med den minste bølgelengden må være den som har størst energi og dermed størst frekvens.