11.19

a) Definisjonen av spesifikk varmekapasitet finnes på side 295.

b) Tegn en figur som viser karet med væsken. Skriv på alle opplysningene som er gitt. Bruk så definisjonslikningen for spesifikk varmekapasitet. Husk at du må regne ut den tilførte energien ved hjelp av effektdefinisjonen, se side 121.

c) Som du ser av fysikktabellen er den spesifikke varmekapasiteten til benzen
1,74 kJ/(kgK). Men vi fikk en større verdi enn det som svar på spørsmål b, 2,13 kJ/(kgK). Det skyldes at vi ikke tok hensyn til varmetapet til omgivelsene.

For å finne varmetapet setter du opp et energiregnskap:
mottatt varme = tilført energi

Den tilførte energien er Etilført = Pt. Den mottatte varmen er varmen som benzenet har mottatt, Qbenzen og varmen til omgivelsene Qomgivelse. Da blir energiregnskapet:

   Qbenzen + Qomgivelse = Etilført   der   Qbenzen = cbenzenmΔT

I denne likningen er bare Qomgivelse ukjent …