11.03

a) Bruk uttrykket for gjennomsnittlig translatorisk kinetisk molekylenergi på side 279. Husk at temperaturen må regnes om til kelvin før du setter inn.
Se eksempel 11.1a.

b) For å finne energien til alle molekylene i neongassen må du vite antallet molekyler. (Egentlig er det jo neonatomer vi snakker om men det er vanlig å bruke molekylbegrepet om gassmolekyler selv om molekylet bare består av ett atom.) Massen til ett neonatom finner du i det periodiske systemet. Da kan du regne ut hvor mange neonatomer det er i 4,00 g neongass.
Se eksempel 11.1 b.

c) Farten til atomene varierer sterkt, men vi kan finne en typisk fart siden vi kjenner den gjennomsnittlige kinetiske energien. Neonatomene med gjennomsnittlig kinetisk energi vil ha en fart som tilsvarer Ek = ½ mv2. Bruk denne likningen til å beregne den typiske farten.

d) Se eksempel 11.1 c.

e) Vi ser at begge gassene har samme kinetiske energi. Men den typiske farten er forskjellig, neonatomene med stor masse har lavere fart, mens heliumatomene med liten masse har stor fart.