7.06

a) Akselerasjonene finner du ved å beregne stigningstallet til fartsgrafen før og etter kloss B treffer golvet; åpenbart ved 1,5 s.
Tegn av grafen og vis hvordan du leser av (evt. kan du bare oppgi de koordinatene du leser av figuren i boka) og hvordan foretar beregningene.

b) Etter at loddet traff golvet, er det ikke noe snordrag som virker på klossen på bordet. Da er det bare friksjonskraften som virker på den. Akselerasjonen til klossen under denne oppbremsingen fant du i a. Tegn en figur som viser kloss A og kreftene som virker på den, tyngdekraften G, normalkraften N og friksjonskraften R.
Sett opp Newtons 2. lov på komponentform, slik at du får en likning for vertikalretningen og en likning for horisontalretningen. Da kan du finne både R og N. Når du i tillegg kjenner sammenhengen R = μN, kan du beregne friksjonstallet.

c) Tegn en ny figur som viser kloss A og kreftene som virker på den før klossen treffer golvet – du må altså ha med snordraget også – og sett opp Newtons 2. lov for horisontalretningen. Da kan du bestemme S.