7.116

For å løse oppgaven kan en først finne et uttrykk for kjelkens maksimalfart vm ved hjelp av Newtons 2. lov og bevegelseslikning nr. 4 på sletta. En får da vm2=2Rsm=2μgs. Så bruker en Newtons 2. lov på kjelken i bakken – sammen med opplysningen om at friksjonen Rb=0,85R – til å finne akselerasjonen til kjelken i bakken. Ved så å bruke bevegelseslikning nr. 4 i bakken, finner en en likning med vm som eneste ukjent.

Regnemessig kommer en nok noe lettere fra oppgaven om en i stedet for Newtons 2. lov bruker at tapet av mekanisk energi er lik friksjonsarbeidet. Fordi friksjonsarbeid er prinsipielt betenkelig, anbefaler vi ikke å bruke denne metoden.