Tips til kapittelet

Anbefalinger

Gjennom dette kapittelet kan du med god egeninnsats få en grunnleggende innsikt i fysikken knyttet til atomenes verden. En viktig del av denne innsikten er knyttet til det vi som regel kaller Kvantefysikk. Særlig i første del av kapittelet bør du å arbeide mye med å forstå begrepet kvantisert energi. Hva betyr det at lysenergien og atomets energi er kvantisert? Prøv å forestille deg et foton som møter et atom, og tenk gjennom hvilke betingelse som må være oppfylt for at atomet kan absorbere fotonet. 

Bruk god tid til å tegne energinivådiagram for hydrogen. Plasser elektronet i et energinivå og finn ut hvilke energier atomet da kan emittere, og hvilke det kan absorbere. Vi anbefaler altså at du arbeider spesielt godt med å forstå hvordan emisjonsspektre og absorpsjonsspektre blir dannet.

I dette kapittelet anbefaler vi sterkt at du arbeider godt med simuleringene som er knyttet til delkapittelet 18.7 Halvlederteknologi. Se nettoppgavene 18.210–18.213.

Det er, som ellers, viktig at du selv regner eksemplene og alle oppgavene i læreboka. Hvis du står fast, ta en titt på tipsene.