Tips til kapittelet

Anbefalinger

En av nøklene til dette kapittelet er begrepet stoffmengde. Bruk god tid på å lære deg det, slik at du blir helt fortrolig med stoffmengde, molar masse og Avogadros tall – og sammenhengen mellom dem. Studer også sammenhengen mellom enhetene g, mol og u.

Et svært godt tips for løsning av oppgaver er å lage tabell med oversikt over størrelsene p, V og T og over Q, ΔU og W. Se Eksempel 12.14.