Læreboka, 3. opplag

Side 17

I formelen nederst på siden skal enheten være m (meter), ikke m/s.

Side 55

I andre avsnitt skal verdien for gravitasjonens feltstyrke på månen være gitt med 3 siffer: gm = 1,62 N/m.

Side 74

Oppgave 2.02e: det skal står kontaktkrefter, ikke nærkrefter:
«Hvilke av kreftene i denne oppgaven er fjernkrefter, og hvilke er kontaktkrefter?»

Side 90 og sammendraget side 93

Vi formulerer Sifferregelen slik:

«Når vi gjør beregninger i fysikk, gir vi svaret med like mange siffer som det er i den størrelsen som har færrest gjeldende siffer. Unntaket er addisjon og subtraksjon, da bruker vi like mange desimaler som det er i størrelsen som har færrest desimaler.»

Side 120

I løsningen til eksempel 4.16 (både a og b) på side 120 skal enheten til fjærstivheten være N/m, ikke Nm. 

Side 280

Eksempel 11.1 a)
Siden kelvin er SI-enheten for temperatur, er temperaturen gitt med tre gjeldende siffer (300 K). Riktig svar skal gis med tre siffer: 6,21 · 10–21 J.

Sammenlikn med oppgave 11.03a.

Side 297

I eksempel 11.11 skal det stå «væsken», ikke «vannet» to steder: i introduksjonen til oppgaven og i løsning a.

Side 508

Referansen øverst på siden skal være «Av grafene øverst på side 506 ser vi …».

Side 593

I siste reaksjonslikning skal nukleontallet til Np være 239, ikke 139.

Fasit

1.06 a) 20 m, 0, –18 m, 34 m

1.06 b) –20 m, –18 m, 52 m

2.07 c) Med gravitasjonens feltstyrke på månen gm = 1,62 N/m, blir svaret 49 N som i fasiten.

3.15 a) Regresjon ax + b gir 13,9x + 2,3, regresjon ax gir 14,1x.

3.15 b) ca. 13,9 m/s eller ca. 14,1 m/s avhengig av modell. Usikkerhet 0,2 m/s i begge tilfeller.

4.06: a) 0,10 fJ      b) 617 m/s

11.03 a) 6,21 · 10–21 J

14.08 33° med vannflaten

17.27 g) og h) Svaret skal kun være 6,6 A.

18.03 Fasiten til 18.03 har fått feil nummer og står under 18.04.

18.17 a) 1,2 · 1015 Hz

23.08 Det skal være a) 2,4 · 10–13 N