Læreboka, 1. opplag

Side 17

I formelen nederst på siden skal enheten være m (meter), ikke m/s.

Side 31

Eksempel 1.7, Løsning a og c: I begge utregningen skal nevneren være 8,0 s, ikke 0,8 s slik det står nå.

Side 55

I andre avsnitt skal verdien for gravitasjonens feltstyrke på månen være gitt med 3 siffer: gm = 1,62 N/m.

Side 74

Oppgave 2.02e: det skal står kontaktkrefter, ikke nærkrefter:
«Hvilke av kreftene i denne oppgaven er fjernkrefter, og hvilke er kontaktkrefter?»

Side 87

Løsning:

a)  δqV2qV2=0,06 l/s1,32 l/s=0,0454=5 %

b) Beregningene av vannstrøm 2 gav resultatet 1,32 ± 0,06 l/s, det vil si at den beregnede verdien er mellom 1,26 l/s og 1,38 l/s.

Side 90 og sammendraget side 93

Vi formulerer Sifferregelen slik:

«Når vi gjør beregninger i fysikk, gir vi svaret med like mange siffer som det er i den størrelsen som har færrest gjeldende siffer. Unntaket er addisjon og subtraksjon, da bruker vi like mange desimaler som det er i størrelsen som har færrest desimaler.»

Side 120

I løsningen til eksempel 4.16 (både a og b) på side 120 skal enheten til fjærstivheten være N/m, ikke Nm. 

Side 127

Oppgave 4.16 c) Oppgaveteksten skal være:
Hva er farten 2,5 m fra der steinen forlater hånden?

Side 152

Midt på siden:
Vi får da andregradslikningen
     3,0 m/s2 · t2 — 25 m/s + 20 m = 0

Side 205

Eksempel 8.2
Løsning a): Den første setningen skal være:

Av figuren ser vi at sin φ = ar

Side 215

Oppgave 8.08: Den tredje setningen i oppgaven skal være:
Vi antar at kraften på foten fra skinnebeinet virker vertikalt nedover langs skinnebeinet.

Side 232

Mellomregningen i løsningen på a skal gi svaret

   vT = 0,3768 m/s

Side 238

Rullebevegelse
Den totale kinetiske energien til et legeme med massen m og radien r som ruller uten å gli, er lik

Ek=12mvT2+12ITω2

Side 259

Eksempel 10.7
Løsning b)
v2 = 4 v1 = 4 · 0,05413 m/s = 22 cm/s

Side 280

Eksempel 11.1 a)
Siden kelvin er SI-enheten for temperatur, er temperaturen gitt med tre gjeldende siffer (300 K). Riktig svar skal gis med tre siffer: 6,21 · 10–21 J.

Sammenlikn med oppgave 11.03a.

Side 297

Eksempel 11.10
Løsning:
 C=QΔT=200 J4,0 K=50 J/K

I eksempel 11.11 skal det stå «væsken», ikke «vannet» to steder: i introduksjonen til oppgaven og i løsning a.

Side 318

Oppgave 11.36
I den nederste delen av figuren (det blå reservoaret) skal ha påskiften:
Kaldt reservoar

Side 338

I formelen for arbeid i adiabatisk prosess (nederste ramme) har indeksene 1 og 2 byttet plass. Formelen skal være 

 W=1γ-1nRT11-V1V2γ-1

Side 351

I formelen for arbeidet i adiabatisk prosess har indeksene 1 og 2 byttet plass. Formelen skal være 

 W=1γ-1nRT11-V1V2γ-1

Side 353

Oppgave 12.13
Denne setningen mangler i innledningen:
Prosentandelen for de forskjellige gassene som luft består av, regnes av antallet molekyler i gassen.

Side 354

Oppgave 12.23
a) Formelen skal være W=p1V1 ln V1V2

b) Formelen skal være W=1γ-1p1V11-V1V2γ-1

Side 460

Siste avsnitt: Telefonen ble oppfunnet av Antonio Meucci se: http://snl.no/telefon.

Alexander Graham Bell var den første som fikk anerkjent en patent i USA på oppfinnelsen av telefonen.

Side 485

Nummerne på de siste oppgavene på siden skal være 16.29 og 16.30.

Side 508

Referansen øverst på siden skal være «Av grafene øverst på side 506 ser vi …».

Side 535

Svaret i eksemplet skal være 0,337 aJ.

Side 540

Eksempel 18.3: I den andre linja i løsningen skal uttrykket være

  =-2,18 aJ36+2,18 aJ4=0,48444 aJ

Side 593

I siste reaksjonslikning skal nukleontallet til Np være 239, ikke 139.

Fasit

1.02 a)4) 45μg

1.03 b) 1,6 · 104 m3, 1,6 · 107 liter

1.06 a) 20 m, 0, –18 m, 34 m

1.06 b) –20 m, –18 m, 52 m

1.23 b)  C: s = 3,0 m/s · t – 0,33 m/s2 · t2

2.07 c) Med gravitasjonens feltstyrke på månen gm = 1,62 N/m, blir svaret 49 N som i fasiten.

3.15 a) Regresjon ax + b gir 13,9x + 2,3, regresjon ax gir 14,1x.

3.15 b) ca. 13,9 m/s eller ca. 14,1 m/s avhengig av modell. Usikkerhet 0,2 m/s i begge tilfeller.

4.06: a) 0,10 fJ      b) 617 m/s

8.08 1,4 kN

10.24 a) v4 < v2 = v3 < v1     b)   p1 < p2 = p3 < p4

11.03 a) 6,21 · 10–21 J

12.13 a) 45 mol, 35 mol, 9,3 mol, 0,45 mol

12.14 b) 481 K, 120 K

14.08 33° med vannflaten

17.27 g) og h) Svaret skal kun være 6,6 A.

18.03 Fasiten til 18.03 har fått feil nummer og står under 18.04.

18.17 a) 1,2 · 1015 Hz

23.08 Det skal være a) 2,4 · 10–13 N