Tips til kapittelet

Anbefalinger

Når vi skal studere virkningen av gravitasjonskrefter – eller tyngdekrefter som vi ofte også kaller dem – har det vist seg nyttig å innføre størrelsen felt. Dette kapittelet er det første av tre kapitler om forskjellige typer kraftfelt. I de to neste kapitlene skal vi arbeide med elektriske felt og magnetiske felt. Vi skal se at disse feltene har mange egenskaper som er felles.

Det siste emnet i dette kapittelet er den generelle relativitetsteorien, Einsteins gravitasjonsteori. Det er viktig at du kan gjøre rede for Einsteins ekvivalensprinsipp, gi et eksempel der Newtons og Einsteins teori gir ulike forutsigelser og forklare betydningen den generelle relativitetsteorien har for tidsmåling i gravitasjonsfeltet.